همایش ها و بازدید ها” بازدید نمایندگان محترم استانهای خراسان “